Distances līgums

SERVISA LĪGUMS
 LĪGUMA TERMINI

Maksājuma pieprasījumi – RP Data kārtējie rēķini, kā arī visi citi RP Data izrakstītie maksājuma pieprasījumi šī līguma sakarā, t.sk. līgumsoda izmaksas pieprasījumi, attiecībā uz ABONENTU kā maksātāju.
Pakalpojumi – RP DATA nodrošinātie Interneta domēna, e-pasta, Interneta lapas uzturēšanas pakalpojumi un citi pakalpojumi.
Puses – RP DATA un ABONENTS kopā.
RP DATA kārtējie rēķini – RP DATA ikmēneša izrakstītie rēķini par Pakalpojumu sniegšanu.
 

 

 1. Līguma priekšmets

  1.1. Ar šo ABONENTS uzdod un RP DATA apņemas nodrošināt Pakalpojumus saskaņā ar šī līguma noteikumiem, bet ABONENTS apņemas tos apmaksāt saskaņā ar RP DATA izrakstītajiem rēķiniem attiecīgajā laikā periodā.1.2. Pakalpojuma maksa tiek noteikta, pamatojoties uz spēkā esošajiem RP DATA tarifiem, ar kuriem ABONENTS ir iepazīstināts.1.3. Ar šo līgumu pielīgto saistību izpildes kontekstā, atbilstoši  Eiropas Parlamenta un padomes Regulā Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) (turpmāk ¬ Regula) noteiktajam, ABONENTS tiek uzskatīts par Pārzini, savukārt RP DATA par Apstrādātāju.

 

 1. Norēķinu kārtība
  2.1. Par Pakalpojumiem ABONENTS maksā pēc RP DATA kārtējiem rēķiniem, kas tiek sagatavoti līdz 5.datumam par tekošo mēnesi ar priekšapmaksu.2.2. ABONENTS RP DATA kārtējos rēķinus apmaksā līdz mēneša, kurā RP DATA ABONENTAM piestāda kārtējo rēķinu, 10. datumam. Par katru kavēto maksājumu dienu ir jāmaksā līgumsodu 0,5% (piecas procenta desmit daļas) apmērā no rēķinā uzrādītās summas, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātās summas. Parāda saistību esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek ieskaitīts nesamaksāto maksājumu segšanai, pēc tam līgumsoda segšanai.

  2.3. Rēķini ABONENTAM tiek nosūtīti elektroniski uz līgumā norādīto e-pasta adresi un ir derīgi arī bez paraksta.

  2.4. Visi norēķini šī līguma sakarā veicami bezskaidrā naudā. Maksājuma pieprasījuma apmaksu ABONENTS veic, pārskaitot naudas līdzekļus uz RP DATA norādītājiem bankas rekvizītiem.

  2.5. Maksājuma pieprasījums tiek uzskatīts par apmaksātu tajā brīdī, kad attiecīgā pieprasījuma summa pilnā apmērā ir tikusi ieskaitīta RP DATA bankas norēķinu kontā. ABONENTS neatbild par bankas kļūdām un bezdarbību.

  2.6. ABONENTS apmaksā Maksājuma pieprasījumus Eiro.

  2.7. Ja ABONETS kavē maksu par Pakalpojumiem ilgāk par rēķinā norādīto datumu, tad RP DATA ir tiesības 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš brīdinot pārtraukt un/vai apturēt Pakalpojumu sniegšanu.

  2.8. RP DATA atjauno Pakalpojumu sniegšanu, ja 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pakalpojumu pārtraukšanas parāds un līgumsods tiek samaksāti. Līgumsoda samaksa neatbrīvo ABONENTU no savu līgumsaistību izpildes pienākuma. Līgumsods nav uzskatāms par zaudējumu atlīdzību.

  2.9.Ja desmit (10) kalendāro dienu laikā pēc Pakalpojuma pārtraukšanas ABONENTS rēķinu nesamaksā, RP DATA pārtrauc šo līgumu vienpusējā kārtā, bet nesamaksātais parāds tiek iekasēts Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  2.10.Par katrām 5 (piecām) nepārtrauktām Pakalpojuma pārtraukuma stundām vienas darba dienas laikā, virs punktā 4.3. noteiktā bojājumu novēršanas laika, par kurām ABONENTS attiecīgi ir paziņojis RP DATA, tiek samazināta Pakalpojuma abonēšanas maksa proporcionāli vienas dienas abonēšanas maksas apmēram. Maksa netiek samazināta, ja Pakalpojuma pārtraukumā ir vainojams pats ABONENTS.

  2.11.Ja šī līguma darbības laikā mainās Latvijas Republikā pastāvošie nodokļu normatīvie akti  un/vai RP DATA rodas nepieciešamība veikt līguma nosacījumu izmaiņas, tādā gadījumā RP DATA ir tiesīgs piedāvāt attiecīgi mainīt šajā līgumā nolīgto Pakalpojuma ikmēneša fikskēto abonēšanas un/vai ierīkošanas maksu, brīdinot par to ABONENTU 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš. ABONENTS var nepieņemt šādas līguma izmaiņas un izbeigt šo līgumu saskaņā ar šī līguma noteikumiem, bez jebkādu kompensāciju un/vai līgumsodu samaksas.

 

 1. ABONENTA tiesības un pienākumi

  3.1. ABONENTS apņemas izmantot RP DATA Pakalpojumus tikai legālām darbībām, kas ir atļautas ar likumu. ABONENTS ir atbildīgs par visām savām darbībām, kas veiktas izmantojot Pakalpojumus. ABONENTS, pirms šī līguma slēgšanas ir izvērtējis ar šo līgumu slēgto Pakalpojumu drošumu.3.2.ABONENTAM ir tiesības iesniegt RP DATA pretenziju par sniegtajiem Pakalpojumiem, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās rašanās brīža. ABONENTA pretenzijai jābūt sastādītai rakstveidā. RP DATA ir pienākums izskatīt to un sniegt atbildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.3.3.ABONENTS nodrošina RP DATA ar nepieciešamo atbalstu Pakalpojumu ierīkošanai, tai skaitā, bet ne tikai, Pilnvarām reģistrēt ABONENTA izvēlētos domēna vārdus vai pārņemt to uzturēšanu no citām organizācijām. ABONENTS piekrīt, ka šis līgums ir Pilnvarojums RP DATA veikt visas nepieciešamās darbības domēna vārda reģistrēšanai un uzturēšanai uz ABONENTA vārda. ABONENTS ir informēts, ka domēna reģistrācijas gaitā, dati var tikti nodoti trešajām personām un uz trešajām valstīm.

  3.4.Izmantojot Pakalpojumu, ABONENTS apņemas neveikt darbības, kas vērstas uz Interneta tīkla darba traucēšanu, vai arī ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.

  3.5.ABONENTAM ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš rakstiski jāiesniedz RP DATA informāciju par visām izmaiņām, kas saistītas ar ABONENTA juridiskā statusa, kontaktpersonu un/vai rēķina piegādes adreses maiņu (e-pasta adreses maiņu).

  3.6. ABONENTS ir atbildīgs par paroļu nenokļūšanu trešo personu rīcībā, neatkarīgi no veida, kādā tas notiek, kā arī par šo paroļu savlaicīgu nomaiņu un drošumu. ABONENTSir atbildīgs par visām izmaiņām Pakalpojuma saturā vai kas veiktas ar Pakalpojumu saturu, ja tās veiktas, izmantojot ABONENTA rīcībā esošās paroles.

  3.7.  ABONENTS garantē, ka tam ir atbilstošās tiesības izmantot attēlus, skaņas failus, datorprogrammas un citus autortiesību objektus, kas atrodas ABONENTA Interneta lapā vai citos Pakalpojumos šī līguma ietvaros.

  3.8. ABONENTS garantē, ka tā Interneta lapā esošie skripti un citi elementi ir pareizi izstrādāti, nerada servera pārslodzi un nevar tikt izmantoti neautorizētu darbību veikšanai pret RP DATA  vai trešajām personām.

  3.9. ABONENTS apņemas un garantē, ka Pakalpojumi netiks Izmantoti tādu darbību veikšanai, kas ir krimināli sodāmas vai pretrunā ar Interneta ētikas normām, tai skaitā, bet ne tikai, pornogrāfijas, nelicenzētu programmproduktu un citu materiālu izplatīšanai, neautorizēta komerciāla e-pasta (spam) vai ķēdes e-pasta izsūtīšana.

  3.10. ABONENTS piekrīt, ka .lv domēna vārdi tiek reģistrēti atbilstoši domēna vārdu lietošanas noteikumiem augstākā līmeņa domēnā .lv, kas publicēti Reģistra turētāja tīmekļa vietnē https://www.nic.lv/resource/show/15. ABONENTS piekrīt domēna vārdu lietošanas noteikumiem augstākā līmeņa domēnā . lv, kas publicēti Reģistra turētāja tīmekļa vietnē. ABONENTS piekrīt, ka visi pārējie domēna vārdi, tiek reģistrēti atbilstoši domēna vārdu lietošanas noteikumiem, kas publicēti to turētāja tīmekļa vietnē https://www.ascio.com/policies. ABONENTS piekrīt domēna vārdu lietošanas noteikumiem, kas publicēti tīmekļa vietnē https://www.ascio.com/policies. Ar šī Līguma parakstīšanu ABONENTS ir informēts, ka augstākā līmeņa domēnu reģistrēšana notiek saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem .

  3.11. ABONENTS apzinās, ka domēna vārda un/vai cita Pakalpojuma lietotājs ir ABONENTS nevis RP DATA.

  3.12. ABONENTS izmantojot RP DATA sniegtos pakalpojumus apņemas nemēģināt piekļūt svešām sistēmām vai failiem bez to īpašnieku atļaujas pat tad, ja tie nav pienācīgi aizsargāti

 

 1. RP DATA tiesības un pienākumi

  4.1.RP DATA apņemas izsniegt ABONENTA noteiktajai kontaktpersonai pieejas paroles Pakalpojumam.4.2. RP DATA neatbild par tiem Pakalpojumu sniegšanas traucējumiem, kas radušies no RP DATA neatkarīgu apstākļu dēļ un ir ārpus RP DATA kontroles, bet RP DATA apņemas veicināt šo apstākļu novēršanu un atjaunot Pakalpojumu tiklīdz tas kļuvis iespējams.4.3. Pēc pieteikuma par bojājumu saņemšanas, 8 (Astoņu) stundu laikā no šī pieteikuma saņemšanas, RP DATA apņemas novērst bojājumu, atskaitot gadījumus, kad tehniskas problēmas ir radušās ārpus RP DATA kompotences.

  4.4. RP DATA ir tiesības, iepriekš brīdinot ABONENTU, pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu un/vai izbeigt šo Līgumu, ja tiek konstatēts, ka ABONENTS savā darbībā neievēro un/vai pārkāpj normatīvos aktus, starptautisko normatīvo aktu par informācijas izplatīšanu tīklā normas, ABONENTA tehnisko resursu drošību vai šī Līguma noteikumus.

  4.5. RP DATA neatbild par zaudējumiem (gan tiešiem, gan netiešiem), kas ABONENTAM radušies Pakalpojuma lietošanas rezultātā vai Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma dēļ (izņemot 2.10. punktā minēto), tajā skaitā par negūtiem ienākumiem vai peļņu.

  4.6. RP DATA ievēro ABONENTA abonēto Pakalpojumu, tai skaitā e-pasta un Interneta lapu satura konfidencialitāti.

  4.7. RP DATA garantē ABONENTA datu saglabāšanu un regulāru rezerves kopiju izveidošanu 1 (vienu) reizi 24 (divdesmit četrās) stundās. Visas kopijas tiek uzglabātas 1 (vienu) nedēļu.

  4.8. Ja RP DATA sistēmas bojājumu rezultātā ir noticis ABONENTA datu zudums, RP DATA atjauno datus, ne vecākus par 1 nedēļu.

  4.9. RP DATA pēc atsevišķa ABONENTA pieprasījuma un par papildus samaksu nodrošina tīkla speciālista izbraukumu un/vai attālinātu apkalpošanu, lai nokonfigurētu pirmo lokālā tīkla darba staciju vai komutācijas iekārtu. RP DATA ir tiesīgs pieprasīt ABONENTAM papildus samaksu, EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi),   neieskaitot PVN, par katru šāda izbraukuma stundu.

 

 1. Līguma darbība, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.5.2. Puse rakstiski brīdinot otru pusi 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš var izbeigt šo līgumu. RP DATA saņemot ABONENTA rakstisku paziņojumu par līguma izbeigšanu, pārtrauc Pakalpojumu sniegšanu ABONENTA norādītajā laikā, bet ne ātrāk kā 1 (vienu) kalendāro mēnesi no iesnieguma saņemšanas dienas.5.3.Šī Līguma izbeigšanas gadījumā, ABONENTAM jāveic pilns norēķins un jāsamaksā visi RP DATA rēķini līdz līguma pārtraukšanas datumam.

  5.4. Līgumu var grozīt, papildināt tikai ar Pušu rakstveida vienošanos.

  5.5. RP DATA ir tiesīgs izbeigt šo līgumu vienpusējā kārtībā (punkts 2.9), ja ABONENTS nav izpildījis savas saistības saskaņā ar šo līgumu, bet līguma nosacījumi par norēķinu kārtību, līgumsodu, zaudējumu atlīdzību paliek spēkā līdz visu Maksājuma pieprasījumu apmaksāšanai.

  5.6. Līguma izbeigšana neietekmē ABONENTA pienākumu apmaksāt pilnā apmērā Maksājuma pieprasījumus.

 

 1. Vadošie normatīvie akti un strīdu risināšana

  6.1. Pildot šī līguma saistības Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem.6.2.Puses vienojas, ka visas pretenzijas, strīdus vai domstarpības, kas varētu rasties pēc šī Līguma parakstīšanas, iespēju robežās risināt pārrunu ceļā. Ja radušos strīdus neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tie tiek izskatīti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

 1. Datu apstrāde

  7.1. ABONENTAM ir zināms un saprotams, ka ņemot vērā sniedzamā Pakalpojuma specifiku, RP DATA ir tehnikas iespējas piekļūt ABONENTA datiem.  Ar šo RP DATA apliecina, ka bez ABONENTA precīzi dota uzdevuma nekādas aktīvas darbības ar šiem datiem neveiks.7.2. Lai nodrošinātu atbilstošus  tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas, RP DATA ir izstrādājis un ieviesis Privātuma politiku. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – RP DATA  Pakalpojumu faktiskajam lietotājam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot personas datus. Sīkāk ar Privātuma politiku var iepazīties https://www.amberit.eu/index.php?rp=/knowledgebase/2/Data-privacy.html7.3. ABONENTS apliecina, ka ir izlasījis RP DATA Privātuma politiku, saprot to un ir informēts, ka RP DATA, apstrādās ABONENTA personas datus RP DATA klientu vadības sistēmā (CRM) un citās elektroniskajās sistēmās, tajā skaitā personu identifikācijas (klasifikācijas) kodus, saskaņā ar Latvijas Republikas  normatīvajiem aktiem, noslēgtā līguma izpildīšanai un administrēšanai, t.i. veiks ierakstus klientu vadības sistēmā (CRM) un citās elektroniskajās sistēmās, lai reģistrētu Pakalpojumu, izrakstītu rēķinus, nodotu trešajām personām parādu piedziņai un/vai cedēšanai.

  7.4. ABONENTS ir atbildīgs par datu apstrādes pārkāpumiem.

  7.5. RP DATA ir tiesības cedēt prasījumus, attiecīgi nodot Cesionāram visu ar šo līgumu saistīto informāciju.

  7.6. Lai RP DATA varētu atgūt parādus, RP DATA  ir tiesības nodot juristiem, parādu piedzinējiem, tiesību sargājošajām iestādēm u.c. ABONENTA datus, kā arī datus, kas saistīti ar šo līgumu, līguma izpildi, parāda apmēru un tā rašanās apstākļiem, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama savu ar likumu noteikto tiesību realizācijai.

  7.7. Šajā sadaļā minētā RP DATA rīcība netiek uzskatīta par konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu.

8.Nepārvarami apstākļi

8.1. Neviena no pusēm nav atbildīga par šī līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt un kontrolēt. Minētie nepārvaramas varas apstākļi var būt valdības (t.sk. SPRK) rīkojumi, lēmumi, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas (tai skaitā zibens un pērkons), epidēmijas, streiki, embargo, ierobežojumi elektroenerģijas padevē un tās piegādes traucējumi vai aizkavēšanās, ko var radīt no pusēm neatkarīgi apstākļi.

 1. Nobeiguma noteikumi

  9.1. Ar šī līguma parakstīšanu ABONENTS uzņemas atbildību par iesniegto dokumentu pareizību un informācijas patiesumu par ABONENTU un apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, kas var rasties RP DATA nepatiesas un nepilnīgas informācijas sniegšanas rezultātā.9.2. Šis līgums apliecina Pušu galīgu un pilnīgu vienošanos. Šis līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī visām tām fiziskām un juridiskām personām, kas likumīgi pārņem Pušu tiesības un pienākumus vai ieņem viņu vietas. Persona, kas paraksta šo līgumu ABONENTA vārdā piekrīt visiem šī līguma noteikumiem, kā arī uzņemas solidāru atbildību par šī līguma noteikumu izpildi kā pats ABONENTS.9.3. Puses vienojās, ka visa informācija, t.sk. visa dokumentācija, kā arī informācija par sniegto Pakalpojumu, kas attiecas uz abām Pusēm un kas rodas sadarbības rezultātā, ir konfidenciāla un tā netiks atklāta trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad informāciju pieprasa un/vai nepieciešams iesniegt tiesībsargājošās vai citas iestādes, kurām ir piešķirtas šādas tiesības, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  9.5.Ar šī līguma parakstīšanu ABONENTS apliecina, ka ir iepazinies ar šī līguma noteikumiem , tie viņam ir skaidri un saprotami izskaidroti un viņš tiem piekrīt.

  9.6. Ja kāds no šī līguma noteikumiem  pilnībā vai daļēji zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību.

  9.7. Uz visiem šā līguma pielikumiem attiecināma šī līguma noteikumi, noteikta terminoloģija, principi. Pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. Visi Maksājuma pieprasījumi tiek uzskatīti par šī līguma pielikumiem.

  9.8. Ja kāda Puse ir nosūtījusi otrai Pusei elektronisko dokumentu, tiek uzskatīts, ka adresāts to ir saņēmis divu darba dienu laikā pēc tā nosūtīšanas.

Līgums ir sagatavots elektroniski un ir apstiprināms elektroniski.

Līguma versija V1.

Līguma sagatavošanas datums 26.03.2020


Warning: file_get_contents(http://api.wipmania.com/18.204.2.231?[YOUR SITE URL]): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/amberit.eu/httpdocs/wp-content/themes/amberit/inc/layout-functions.php on line 821