Vēl pamācības   >

Tehniskais atbalsts

Kā savienot digitālā biroja failu sinhronizāciju ar Windows sistēmu

Installation on  Windows is the same as for any software application: download the program from our website [ click here ] and then double-click it to launch the installation, and then follow the installation wizard. After it is installed and configured the sync client software will automatically keep itself updated. Minimal Windows required version is Windows 7. Starting from Windows 7 all versions are supported. To Download the Windows-based software Click Here Run the Installer click on it. It will show you a screen like in the picture below. Click on "Next >" Button.   4. It will now ask what to install we leave all default so click "Next >" as shown in the picture below.   5. When that is done, the installer will ask you where do you want to install the software in what folder, we leave it as it and click "Install"   6. When all the above is done,…

Read time: 5 mins Lasīt tālāk »

Sīkdatņu informācija

Mūsdienās lielākā daļa mājaslapas izmanto sīkdates, tai skaitā arī mūsu mājaslapa izmanto sīkdates, lai sniegtu Jums vislabāko pieredzi lietojot mūsu vietni. Sīkdates ir mazi teksta faili, kuri tiek izvietoti uz Jūsu datoru vai viedierīci, kad Jūs apmeklējat mūsu vietni. Mēs neizmantojam sīkdatnes, lai: Apkopotu vai iegūtu Jūsu personīgo informāciju (Bet ja Jūs esat snieguši piekrišanu, tad saglabājam tikai nepieciešamo informāciju) Apkopot vai iegūt slepenu informāciju (Bet ja Jūs esat snieguši piekrišanu, tad saglabājam tikai nepieciešamo informāciju) Nodot iegūtos datus trešajām personām vai korporācijām. Amber IT izmanto 2 veidu sīkdatnes: Session cookies — Sesiju sīkdates, kuras automātiski dzēšās, kad Jūs aizverat savu pārlūka programmu Persistent cookies — Ilgermiņa sīkdates, kuras dzēšās tikai pēc laika. Amber IT izveido sekojošas sīkdates, kad Jūs apmeklējat mūsu vietni: WHMCSInstanceID — Šis ir visizplatītākais sīkdatnes fails, kuru izmantos lielākā daļa PHP vietņu. Tādējādi tiek saglabāts katra apmeklētāja unikālais sesijas ID un mainīgie var pāriet no vienas lapas uz citu. Sīkdatnē ir tikai atsauce uz…

Read time: 6 mins Lasīt tālāk »

Distances līgums

SERVISA LĪGUMS LĪGUMA TERMINI Maksājuma pieprasījumi – RP Data kārtējie rēķini, kā arī visi citi RP Data izrakstītie maksājuma pieprasījumi šī līguma sakarā, t.sk. līgumsoda izmaksas pieprasījumi, attiecībā uz ABONENTU kā maksātāju. Pakalpojumi – RP DATA nodrošinātie Interneta domēna, e-pasta, Interneta lapas uzturēšanas pakalpojumi un citi pakalpojumi. Puses – RP DATA un ABONENTS kopā. RP DATA kārtējie rēķini – RP DATA ikmēneša izrakstītie rēķini par Pakalpojumu sniegšanu.     Līguma priekšmets 1.1. Ar šo ABONENTS uzdod un RP DATA apņemas nodrošināt Pakalpojumus saskaņā ar šī līguma noteikumiem, bet ABONENTS apņemas tos apmaksāt saskaņā ar RP DATA izrakstītajiem rēķiniem attiecīgajā laikā periodā.1.2. Pakalpojuma maksa tiek noteikta, pamatojoties uz spēkā esošajiem RP DATA tarifiem, ar kuriem ABONENTS ir iepazīstināts.1.3. Ar šo līgumu pielīgto saistību izpildes kontekstā, atbilstoši  Eiropas Parlamenta un padomes Regulā Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) (turpmāk ¬ Regula) noteiktajam, ABONENTS tiek uzskatīts par…

Read time: 15 mins Lasīt tālāk »

Datu drošība

Klientu turpmāk šī līguma tekstā – Pārzinis, no vienas puses, un SIA “RP DATA”, vien.reģ.Nr. 40203105200, turpmāk tekstā – Apstrādātājs, no otras puses, turpmāk tekstā - Puses vai katra atsevišķi - Puse, ņemot vērā, ka šīs vienošanās parakstīšanas brīdī starp pusēm ir parakstīts Distances līgums, kas slēgts Apstrādātāja reģistrācijas brīdi https://my.amberit.eu. kurš nākotnē var tikt papildināts un grozīts; starp pusēm nākotnē var tikt noslēgti citi līgumi, citas vienošanās, citi darījumi, viss kopā, ieskaitot iespējamos nākotnes darījumus, turpmāk tekstā Līgums, Apstrādātājs, ņemot vērā Līgumā noteiktos pienākumus un tiesības, Pārziņa interesēs un uzdevumā veic fizisku personas datu apstrādi kā Apstrādātājs Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, turpmāk tekstā – Regula, izpratnē vai Operators Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē, bez viltus, maldības un spaidiem vienojās par sekojošo: LĪGUMA PRIEKŠMETS Apstrādātājs Pārziņa interesēs un uzdevumā veic personas datu…

Read time: 29 mins Lasīt tālāk »